CÁCH THỰC HIỆN – PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Chuyển đổi dần vai trò trung tâm của lớp học từ giáo viên sang học sinh

Progression-learning

Kế hoạch mô tả trong hình trên thể hiện quá trình chuyển đổi dần vai trò từ giáo viên sang học sinh. Giáo viên bắt buộc phải tuân theo các kỹ thuật này khi dạy các Unit của GrapeSEED. Tuy nhiên GrapeSEED không quy định thời điểm cố định bắt buộc giáo viên chuyển tiếp lên giai đoạn mới. Thay vào đó, GrapeSEED hướng dẫn giáo viên cách để tự xác định các thời điểm này theo tình trạng thực tế lớp học của mình.


Giáo viên sẽ tham dự buổi đào tạo “Progression Training” sau khi có một khoảng thời gian dạy GrapeSEED. Ở buổi đào tạo này, các chuyên gia sẽ hướng dẫn và làm mẫu giúp giáo viên xem xét khả năng của học sinh, cấp độ đang học và số lượng buổi đã học của học sinh để lựa chọn áp dụng một phần hoặc toàn bộ các kỹ thuật này vào từng bài giảng cho lớp học của mình.