БАГШИЙН МАТЕРИАЛ

Сурагчдын оролцоог нэмэгдүүлдэг төрөл бүрийн арга барилууд

Грейпсийд нь анги танхим болон гэртээ давтахад зориулсан материалуудыг нарийн боловсруулсан. Үүнийг сурагчид хичээл дээр, ангиас гадна олон хэлбэрээр давтсанаар шинэ чадварыг сурч эзэмшдэгээс нь харж болно.

Багш дуу, хөдөлгөөнт дасгал, шүлэг, том ном, авиа зүйн карт, үгсийн сангийн зурган карт, үлгэр зэрэг олон төрлийн хэргэлүүрээр хүүхдийн хэлний чадваруудыг хөгжүүлдэг.


Сурах хариуцлагыг аажмаар өөрсдөд нь шилжүүлэх арга
Багшийн оролцоо:


Reading to students

СУРАГЧДАД УНШИЖ ӨГӨХ
Shared Reading

СУРАГЧИДТАЙГАА ХАМТРАН УНШИХ
Independent reading

СУРАГЧДААР ӨӨРСДӨӨР НЬ УНШУУЛЖ СУРГАХ