АХИСАН ШАТНЫ СУРГАЛТ

Хариуцлагыг аажмаар шилжүүлэх үйл явц

Дээрх графикт багшаас сурагч руу хариуцлагыг аажмаар шилжүүлэх үйл явцыг тодотгон харуулж байна. Энэ нь сурагчид Грейпсийдийн хичээлээр дамжуулан сайжрах үед багш нар ашиглахад зориулсан зайлшгүй чухал арга барил юм. Эдгээр стратегиуд нь зайлшгүй тасралтгүй үргэлжилсэн биш гэдгийг ойлгох нь чухал. Илүү тодруулбал, Грейпсийдийг хэрэгжүүлэлтийн үед багш нэг стратегиас нөгөөд шилжихдээ хувирч үл өөрчлөгдөх нэг загварт баригдана гэсэн үг биш юм.


Хичээлийн жилийн эхээр багш нар манай "Ахисан шатны сургалт"-нд хамрагддаг. Энэхүү сургалт нь багш нарыг урамшуулж, сурагчдын чадварыг хэрхэн үнэлэх болон нөхцөл байдлаас хамаарч аль бүлэг сэдвийг хэдэн удаа бататгахыг хэлэлцдэг, тэд заах хичээлдээ бүх стратегийг сонгон хэрэгжүүлэх боломжтой.